Opleiding2018-10-05T19:28:10+00:00

In de Belgische context worden islam studies voor volwassenen op twee manieren georganiseerd.

Enerzijds organiseren de meeste universiteiten in België studies over de islam vooral vanuit historische, tekstuele, literaire, linguïstische en theologische thema’s. Sommige van deze vakken raken even de huidige problemen van de moslimlanden en de moslims in Europa aan, maar in heel beperkte mate.  Het overgrote deel van de vakken heeft weinig relevantie voor de evolutie en emancipatie van de moslimgemeenschap in Europa. Men kijkt naar de ‘moslims’ vanuit een outsiders perspectief. Deze oppervlakkige benadering die niet vertrekt vanuit de beleving van de moslims zelf van hun eigen religie en sociale realiteit, kan de moslimgemeenschap in België weinig helpen met haar ontwikkeling.

Daar tegenover staat een andere benadering van islam studies, die we terugvinden bij moskeeën en in allerlei initiatieven van verenigingen om islamonderwijs te organiseren. Hierbij gaat het om een zware theologische studie van het Arabisch in de Koran, waarbij de contextualisatie en toepassing van de islam in de Belgische maatschappij uit het oog worden verloren. Deze lessen zijn te veel gericht op de individuele en vormelijke beleving van de islam door de rituele aanbiddingen en te weinig op het maatschappelijke aspect. Hiermee gaat de globale beleving van de kern van het geloof verloren.

Er is nood aan islamitische studies voor volwassenen die inzicht bieden in de problemen van de moslims in Europa en waarbij contextualisatie van  de islam centraal staat. Het is belangrijk concrete handvaten te reiken die moslims kunnen gebruiken in hun dagelijkse individuele maar ook maatschappelijke leven. De vroege moslims hielden rekening met de culturele context van de maatschappij om de islam te begrijpen, vooral bij sociale thema’s. Daarom streven we in onze opleiding opnieuw naar deze contextualisatie, maar dan binnen een Europese context. Het CIEO wil de moslimgemeenschap en anderen voorzien van de nodige kennis en tools zodat zij weer een belangrijke rol kan opnemen in het ontwikkelen van de wereldbeschaving, zoals vroeger het geval was.

Wat kan je bereiken met deze opleiding

Deze opleiding heeft als doel een algemene fundamentele kennis te geven over de islamitische wetenschappen en traditie. De opleiding staat open voor zowel moslims als niet-moslims . Voor niet -moslims is deze opleiding interessant om diepgaand kennis te maken met de Islam.

De opleiding wil een brug slaan tussen de islamitische wetenschappen en traditie en de Europese context waarin wij leven. Met deze kennis kan de moslim zijn geloof in de hedendaagse samenleving op de juiste manier beoefenen en een positieve bijdrage bieden aan zijn maatschappij. De cursus is een vertrekpunt voor elke moslim die actief wil bijdragen aan het oplossen van de problemen van de moslims in onze samenleving en wil streven naar de evolutie en emancipatie van de moslimgemeenschap.

Je krijgt per module na het slagen voor een examen een getuigschrift en op het einde van de opleiding krijg je bij het slagen een diploma of getuigschrift. Met dit diploma kan je meteen een positieve bijdrage doen binnen de maatschappij en meer specifiek binnen de moslimgemeenschap.

 1. Het is relevant voor volgende beroepen en functies binnen de gemeenschap en de maatschappij:
 • Beroepen: islamleerkrachten, geschiedenisleerkrachten, cultuurleerkrachten, jeugdwerkers, integratiesector, sociaal assistenten en voor iedereen die vanuit zijn eigen expertise, sector of domein een islamitische visie wil meenemen en implementeren hierbinnen
 • Functies binnen de moslimgemeenschap: moskeebestuurders, islamitische verenigingen, …
 1. Het is ook relevant voor studenten en onderzoekers van hogescholen en universiteiten:

 

       – Studenten

 

Deze opleiding is ook heel relevant als Add-on voor studenten hoger onderwijs die naast hun curriculum een diepgaande islamitische visie willen ontwikkelen zodat ze vanuit hun sector kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de moslimgemeenschap en maatschappij in het algemeen. Niet-moslim studenten die geïnteresseerd zijn in de islam omwille van academische redenen (vb:thesisonderwerp) zijn zeker welkom. De modules worden op academisch niveau gegeven en kunnen de studenten toegang bieden tot bronnen en auteurs die belangrijk zijn voor het eigen onderzoek. Ook krijgt de student een insidersview en panoramisch zicht op de islamitische wetenschappen.

 

      – Onderzoekers

 

De opleiding is interessant voor onderzoekers die zich verdiepen in de moslimwereld en islamitische beschavingen en religie. Men krijgt een insidersview van de islamitische wetenschappen en geschiedenis en toegang tot islamitische bronnen en auteurs.

Programma Opleiding:

De opleiding islamitische wetenschappen bestaat uit 16 verschillende modules. Elke module bestaat uit 5 à 6 lessen. Je kan het volledige programma op 1 jaar tijd afwerken indien gewenst. De modules aangeduid met een (V) zijn verplicht te volgen voor kandidaat-islamleerkrachten.

 De modules:

 1. Inleiding tot de islamitische wetenschappen (V)

In deze module wordt een algemene blik aangeboden op de islamitische wetenschappen en de Islam. De voornaamste zaken die behandeld zullen worden zijn: de relatie tussen de wil van Allah, de mens en de andere elementen van de schepping; het doel van het bestaan van de mens; de taak van de mens op aarde; de leiding van de mens tot zijn doel en taak; de soorten teksten van de Goddelijk geopenbaarde wil; de eigenschappen van de Goddelijk geopenbaarde wil en de islamitische wetenschappen die hieruit voortvloeiden.

 1. Doeleinden van de Sharî’a

In deze module wordt de algemene orde uiteengezet die alle voorschriften van de Islam reguleert en die de plaats van elk voorschrift en elke principe binnen de Islam aantoont. De Islam werd geopenbaard opdat de mens zijn doel op aarde zou kunnen verwezenlijken. Met het beheersen van de algemene doeleinden van de Sharî’a heeft men een overzicht van hoe elk voorschrift en principe van de Islam bijdraagt aan het verwezenlijken van dit doel.

 1. Geschiedenis van de Islam

De cursist krijgt een algemeen overzicht van de geschiedenis van de islam, van na de dood van de profeet tot vandaag, met telkens

een studie van de politieke, sociale, militaire en internationale ontwikkelingen.

 1. Hervormingsbewegingen

We staan stil bij de hervormers en de hervormingsbewegingen binnen de Islam vanaf de 18e eeuw tot de dag van vandaag. Telkens

zullen de diagnoses worden besproken die elke hervormer of hervormingsbeweging maakte van de realiteit, de remedies die ze

voorstellen om deze te hervormen, de methodes die ze volgden om hun hervorming uit te voeren. We belichten ook de sterke punten

die er waren en de fouten die ze maakten bij het inschatten van de realiteit, bij de remedies die ze voorstelden en bij de methodes die

ze volgden in hun hervorming.

 1. Filosofie van een Islamitische beschaving

Er wordt uiteengezet hoe de moslims hun gemeenschappelijke taak waarvoor Allah ze heeft geschapen, dienen te verwezenlijken.

Deze taak bestaat erin de menselijke samenleving op de best mogelijke manier te beheren en de schepping op een zo goed mogelijke

manier te benutten via de principes die werden geopenbaard door Allah.

6.Geloofsleer: Aqida (V)

In deze module wordt er diep ingegaan op de zes pijlers van het geloof; geloof in Allah, de engelen, de boeken, de profeten, de dag

des oordeels en het lot, met alles wat daarbij hoort. Dit alles zal uiteengezet worden op basis van de teksten en met een onderbouwing

die aangepast is aan de hedendaagse gedachtegang.

 1. Algemene stelregels van de Fiqh (V)

Deze module heeft als bedoeling de vijf grote algemene principes waarop het islamitisch recht rust, weer te geven met telkens de

nevenprincipes en de vele voorschriften die onder elk van deze principes vallen. Dankzij deze principes krijgt men een algemeen beeld

van het islamitisch recht en leert men het voorschrift kennen van vele specifieke kwesties zonder ze elk apart te hoeven bestuderen.

 

 1. Fiqh: Aanbiddingen (V)

Deze module geeft een overzicht van de aanbiddingen, hun doeleinden, hun plaats in de islam en de gedetailleerde uitvoering ervan. De aan biddingen zijn: de reinheid, het gebed, het vasten, de zakat, de bedevaart.

 1. Islam in Europa (V)

In deze module wordt de geschiedenis van de Islam in Europa besproken, alsook, de hedendaagse moeilijkheden die de moslims in

Europa tegenkomen in het uitoefenen van hun religie, de relatie van de moslims ten opzichte van niet-moslims en een niet –

islamitische staat, de rol die moslims moeten spelen in hun Europese samenleving en de positieve bijdrage die ze kunnen leveren…

 1. Usul al-fiqh (V)

Usul al fiqh omvat de grondslagen van het islamitisch recht. Dit zijn de regels en methodes die beheerst moeten worden om specifieke voorschriften uit de teksten van de Islam te kunnen halen en toepassen op een specifiek voorval of realiteit. Dankzij deze module krijgt men een overzicht van de methoden waarop het islamitisch oordeel (fatwa) van geleerden tot stand komt. Naast deze methoden wordt ook de praktische toepassing ervan op de realiteit belicht. Hierbij worden we geconfronteerd met meningsverschillen tussen geleerden. Het is belangrijk om te begrijpen waarom deze meningsverschillen ontstaan, hoe we ermee om moeten gaan en welke voorwaarden noodzakelijk zijn om een fatwa uit te spreken.

 1. Biografie van de profeet: Sirah (V)

In deze module wordt de biografie van de profeet uiteengezet van voor zijn geboorte tot na zijn dood, met telkens de essentiële

leringen die uit elk voorval kunnen getrokken worden.

 1. Koranwetenschappen (V)

In deze module worden er verschillende onderwerpen omtrent de Koran uiteengezet zoals de bewijzen van de authenticiteit van de

koran, de manier waarop de Koran werd geopenbaard, de manier waarop hij werd bewaard, het verschil tussen de verzen die in Mekka

en de verzen die in Medina werden geopenbaard, de verschillende leeswijzen, de regels van de tafsîr (exegese)…

 1. Islam en  de uitdagingen van de postmoderne tijd (V)

In deze module wordt ingegaan op een aantal terminologische, historische en filosofische concepten en fasen van de westerse (post)moderniteit. Daarbij worden ook verschillende dimensies van de Arabische/islamitische Renaissance behandeld met het oog op het beseffen van de hedendaagse achteruitgang van de moslimwereld. Verder wordt getracht om de verhouding tussen de Islam en het Westen te doorgronden en na te gaan of er sprake is van een ‘islamitische moderniteit’.

14.Spiritualiteit (V)

In deze module zal ingegaan worden op het belang van de intieme relatie met Allah die de moslim dient te onderhouden om zijn geloof

te kunnen beleven.  Spirituele beleving moet hem verlossen van alles dat hem onderdrukt en hem weerhoudt een goede mens te zijn

en zijn taak op aarde te vervullen als individu en als groep. In deze module komen de onzuiverheden aan bod waarvan de moslim zijn

hart dient te reinigen, de morele waarden die hij moet nastreven en de weg die hij moet opgaan om zijn relatie met Allah te versterken.

 1. Hadith wetenschappen (V)

In deze module wordt een algemeen overzicht gegeven van de verschillende hadith wetenschappen. Dat zijn wetenschappen die de

overleveringsketen en de inhoud van de hadith bestuderen om de authenticiteit ervan te evalueren.

 1. Koran recitatie (V)

[SV1]Kan je hier twee zinnen van maken?

Afstandsonderwijs

De meeste modules van CIEO kan je na inschrijving direct online raadplegen. Je krijgt dan een studentenlogin die je toegang biedt tot de videofiles van elke les, de PowerPoint en cursus. De cursist kan deze via zelfstudie instuderen. Data van de modules die wel in klasverband worden gegeven, zijn in de kalender op deze website opgenomen. Ook de examendata van de modules zijn in de kalender opgenomen. Het examen wordt in Gent of Antwerpen afgenomen.

Verloop lessen in klasverband

Sommige modules worden nog in klasverband gegeven. De lesdata en locaties worden in de kalender vermeld. Wanneer de leerkracht fysiek aanwezig is in Gent of Antwerpen, kunnen de andere cursisten via videoconferencing op groot scherm de lessen volgen. Er kunnen dan ook vragen worden gesteld. De cursisten worden verwacht zelf nota’s te nemen maar krijgen de hand-outs van de PowerPoint mee. Tijdens de laatste les van elke module krijgen de cursisten een cursus van de afgelegde lessen mee en is er twee weken de tijd om deze in te studeren voor het examen. Per module is er op het einde een examen. Bij het slagen krijgt men een deelcertificaat uitgereikt.

Examens en herexamens

 De examens voor alle modules vind je terug in de kalender. Cursisten die niet ingeschreven zijn, kunnen niet deelnemen aan het examen en kunnen ook geen certificaat krijgen van CIEO. Indien niet geslaagd is er nog één kans tijdens de periode van herexamens in september. Cursisten moeten hun deelname aan elk examen bevestigen min . 1 week op voorhand. Voor overige vragen rond de examens kan je mailen naar examens@ciet.be

– Eindtermen

Na het afronden van de opleiding wordt er verwacht dat de cursist volgende zaken heeft meekregen:

– De cursist heeft de nodige tools en inzichten om toegang te krijgen tot het islamitisch wetenschappelijke patrimonium.

– De cursist begrijpt wat de taak van de mens is op aarde volgens de Islam, op welke manier hij/zij deze dient uit te voeren en hoe hij/zij zijn/haar ziel

kan reinigen en zich kan bevrijden van alles dat hem/haar weerhoudt deze taak te vervullen.

– De cursist beheerst de algemene doeleinden en principes waarop de Islam is gebaseerd. Hij/zij begrijpt welke plaats elk voorschrift van de Islam

inneemt in het leven. De cursist kan dit algemeen kader gebruiken om zijn/haar gedachten en acties te oriënteren.

– De cursist heeft inzicht verworven in de diepere betekenis van de religieuze plichten die een moslim dient na te leven, zoals gebed, vasten, aalmoes…

– De cursist verwerft inzicht in de islamitische voorschriften in verband met wereldse opdrachten waarmee hij/zij geconfronteerd wordt, zoals huwelijk,

scheiding, financiële transacties…

– De cursist heeft een weergave van hoe de teksten van de Islam in het algemeen dienen begrepen en op de realiteit toegepast te worden.

Hij/zij heeft notie van de  eigenschappen en categorieën van teksten en begrijpt hoe ze bewaard zijn gebleven, hoe de geleerden met de teksten

omgaan om er een voorschrift uit te halen, waarom er meningsverschillen bestaan tussen de geleerden en hoe men daarmee moet omgaan.

– De cursist krijgt inzicht in hoe de moslims vanuit hun principes vorm hebben gegeven aan de islamitische beschaving en op welke beginselen deze

rustte, hoe deze beschaving ten onder is gegaan en om welke redenen. Ook heeft de cursist notie van de pogingen van de hervormers om de

moslimmaatschappij te veranderen en waar ze al dan niet in slaagden. De cursist kent de belangrijkste hedendaagse hervormers en begrijpt waar de

hedendaagse uitdagingen schuilen en hoe deze vanuit een islamitisch perspectief tegemoet te gaan.

– De cursist ontwikkelt een visie op de plaats van de Islam in Europa en de compatibiliteit met de Europese samenleving. Ook begrijpt hij/zij hoe het

islamitisch perspectief zich positioneert ten opzichte van verschillende Europese waarden en normen. De cursist begrijpt hoe hij/zij een evenwicht

kan vinden tussen zijn / haar islamitische en Europese identiteit, tussen authenticiteit en moderniteit.

–  De cursist ontwikkelt een visie van hoe hij/zij aan de Belgische samenleving kan bijdragen en wat de uitdagingen zijn die de moslims te wachten staan

in Europa.

– De cursist ontwikkelt een visie van hoe hij /zij kan bijdragen aan de ontwikkeling van de  islamitische gemeenschap in België.

– De cursist ontwikkelt een visie over de islam die van praktisch nut is bij zijn/haar beroepsprofiel (leerkracht, welzijnszorg, …).

– Erkend diploma/certificaat

De cursisten krijgen na het slagen voor de modules 1 en 6 tot en met 16 een theologisch bekwaamheidsattest van het EMB om islamleerkracht te worden. Wanneer cursisten slagen voor de modules 1 tot en met 15 en de paper krijgen ze een certificaat van CIEO.

– Paper

Je mag beginnen aan de paper vanaf dat je geslaagd bent voor 10 modules. Voor deze opdracht en alle vragen hierover kan je mailen naar hilmi.lazhar@ciet.be

De bedoeling van de paper is dat je de kennis die je hebt opgedaan in de modules gaat toepassen op concrete hedendaagse uitdagingen. In de opdracht die je krijgt, worden enkele onderzoeksvragen en pistes voorgesteld maar je kan ook hier van afwijken mits overleg met de begeleider.

– Inschrijvingsmodaliteiten

Inschrijving voor het volledige programma

Je krijgt hiermee 1 jaar toegang tot alle modules en twee examenkansen. Indien men deze niet benut of niet slaagt, moet men opnieuw inschrijven om het examen nog eens te kunnen afleggen .

Inschrijving per module

Je kan je inschrijven voor de modules naar keuze. Een module bestaat standaard uit 5 à 6 lessen en één examen. Indien je slaagt voor dit examen, krijg je een erkend certificaat voor de betreffende module, uitgereikt CIEO. Klik hier (hyperlink online invulformulier) om je in te schrijven voor één of meerdere modules.

Kostprijs

Je kan inschrijven voor alle modules tegelijkertijd. Hiervoor krijg je een korting van 80€. Als je je meteen inschrijft voor alle modules verplicht voor islamleerkrachten is er een korting voorzien van 40€. Inschrijvingsgeld wordt niet terug betaald.

Voor wie per module wil betalen, is de kostprijs telkens 50 €.