Projecten2018-08-10T16:56:05+00:00
  • Visie
  • Meedoen

Meedoen

Missie

..

DVD project: “ Islam what’s the difference

Het Vlaams beeld van de islam blijft vaak beperkt tot clichés. Ook de media levert slechts stereotiepe beelden over wat moslim-zijn al dan niet inhoudt. Wantrouwen en angst hebben in het politieke en publieke debat de bovenhand genomen omwille van een gebrek aan kennis (of ontkenning) van de aanwezige diversiteit binnen de Vlaamse moslimgemeenschap. We pleiten – met dit filmproject – voor een erkenning van de diversiteit binnen de islamitische jongerencultuur met betrekking tot thema’s als identiteit, relaties, burgerschap en toekomstvisies. Ons hoofddoel is een meer realistisch beeld van moslimjongeren (via interviews) te leveren om de dominante, eenduidige beeldvorming in Vlaanderen weerwerk te bieden. Tegelijkertijd streven we naar een diepgaande, interactieve interculturele dialoog waarbij de gesprekspartners uitgedaagd worden tot zelfpositionering, inlevingsvermogen en respectvol debatteren.

Wat willen we bereiken?

  1. Culturalistisch discours ontmantelen

Het proces van culturalisme veronderstelt dat een cultuur tot een bepaalde essentie wordt herleid. Zowel de ‘Vlaamse’ als ‘ allochtone’ cultuur worden dan gevat door een aantal waarden en gedragspatronen. Men gaat uit van een lineair evolutiemodel waarbij het Westen verlicht, democratisch en tolerant is en de ‘Ander’ vastzit in de geschiedenis. De islam komt volop in beeld als de nieuwe ‘Ander’. Allerlei problemen (criminaliteit, integratie, onderwijsachterstand en homofobie) worden gekoppeld aan de cultuur van de allochtonen, die ze minder geschikt zou maken om in een Westerse samenleving te functioneren. Binnen dit culturalistisch discours wordt er voortdurend een grens getrokken tussen binnen en buiten (Schinkel, 2007). Een grens tussen wij en ‘de Ander’ waarbij de cultuur van de Ander vaak als statisch wordt voorgesteld en omschreven als een geheel van waarden en normen die een groep deelt. De gedachte dat deze ‘allochtone’ waarden botsen met de Westerse verlichte waarden is gemeengoed in onze samenleving (Zemni, 2009) en vindt zijn oorsprong bij Samuel Huntington. 9/11 heeft deze kijk op de realiteit extra legitimiteit opgeleverd : de botsing der beschavingen was opeens bewezen geacht. Plots was het normaal om publiekelijk te spreken over ‘ de Westerse superieure cultuur’ en de allochtone cultuur te zien als oorzaak van alle problemen ( Maly, 2009).

De verschillende mediaberichten rond moslims in onze Westerse samenleving liegen er niet om: het culturalistisch discours speelt in de verschillende maatschappelijke geledingen. Ook het domein onderwijs waar jongeren gevormd moeten worden tot kritische, mondige burgers blijft niet gespaard.

  1. Aanwezige diversiteit binnen Vlaamse moslimgemeenschap belichten

Zowel binnen de media als in de hoofden van modale Vlaamse burgers zijn vooroordelen common sense: de botsing der beschavingen, de

islam die niet compatibel zou zijn met de westerse samenleving, religie als een achterlijk, despotisch en premodern fenomeen; kortom de religie lijkt de antithese te zijn van ‘het modern, seculier, vrije Westen’. De fobie voor de ander en dan vooral voor de gelovige ander in onze samenleving viert hoogtij. Een fobie is een irreële angst, een emotie die niet op feiten gestoeld is maar waarin de band met de werkelijkheid verloren is gegaan. Het doorprikken van een fobie vereist het herstellen van de band met de werkelijkheid. Dit vergt onderzoek naar de ware ‘aard’ van de Ander, in casu de Islam. Is de islam een monolitisch blok of is er diversiteit aanwezig? Hoe denken Vlaamse moslimjongeren over relaties, vrouwenemancipatie, burgerschap, integratie, toekomst in Vlaanderen en andere belangrijke thema’s?

Concreet willen we:

– Een DVD uitbrengen waarop de reële diversiteit in de religieuze beleving en het maatschappelijk / politiek denken van moslims in Vlaanderen in beeld wordt gebracht en waarmee multicultureel samengestelde groepen uitgedaagd worden tot een constructief debat over relaties, vrouwenemancipatie, burgerschap, integratie, toekomst in Vlaanderen, met het oog op vruchtbaar samenleven

– De reële diversiteit binnen de Vlaamse moslimgemeenschap in beeld brengen

– Een verscheidenheid aan inzichten en analyseschema’s aanbieden omtrent de constructie en de dynamiek van levensbeschouwelijke identiteiten

– Een bewustwordingsproces op gang brengen omtrent gender verschillen bij de levensbeschouwelijke identiteitsopbouw bij jongeren

– Inzichten verwerven omtrent de diversiteit van mogelijke wegen in de identiteitsontwikkeling

– Multiculturele groepen van jongeren uitdagen tot een constructieve, interculturele dialoog rond thema’s als relaties, identiteit, burgerschap en

toekomst en daarbij handvaten aanreiken in de vorm van een DVD

– Begeleiders van jongeren tools en een werkvorm aanreiken, bijeengebracht op een DVD, om deze interculturele dialoog met jongeren aan te gaan

Dit project was een samenwerking tussen Jongeren & Diversiteit, het Minderhedenforum, Motief en vzw De Toekomst en werd financieel gesteund door het Federaal Impulsfonds. Exemplaren van de DVD en handleiding zijn nog steeds beschikbaar en je kan die aanvragen via mail.

  1. Bordspel: “ Inzicht in de diversiteit tussen moslims”

Vandaag zien we dat allochtone jongeren die hier al dan niet geboren zijn heel veel moeilijkheden hebben om te bepalen wie ze zijn. Allochtone jongeren komen in contact met leeftijdsgenoten van verschillende achtergrond en cultuur. We zien via de media een grote verwarring in de moslimgemeenschap over hun religieuze en culturele identiteit en hun plaats in België en Europa. Verenigingen zoals Sharia4Belgium produceren allerlei extremistische slogans die deze jongeren nog meer verwarren.

Daarom ontwikkelden we samen met partners een informatief spel over multiple identiteit bij allochtone jongeren. Jongeren zitten vaak gewrongen tussen Europees/Belgisch burgerschap, hun nationaliteit/afkomst, cultuur van thuisland, godsdienst,.. Het spel moet helpen om hen beter te leren omgaan met de dualiteit als Europees Moslim. We willen jongeren zich ervan bewust maken dat diversiteit ook aanwezig is binnen henzelf en de groepen waartoe ze behoren. Diversiteit beperkt zich immers niet alleen tot nationaliteit, afkomst of religieuze voorkeur, maar komt aan bod in alle aspecten van het leven. Daarnaast willen we jongeren laten inzien dat zij soms ook dingen gemeen kunnen hebben met personen van een andere nationaliteit, afkomst of religieuze voorkeur.

Binnen de eigen moslimgemeenschap is er ook een grote religieuze diversiteit. Hierdoor raken vele jongeren verward en intolerant tegenover andere meningen die tegen hun eigen houvast ingaan. Het is belangrijk dat ze leren omgaan met deze interne diversiteit. Door de processen die hiervan de oorzaak zijn bloot te leggen, kunnen we de jongeren leren omgaan met de diversiteit van meningen tussen de geleerden en de moslims. Dit spel wil jongeren tools aanreiken om zelf hun mening te onderbouwen op basis van de argumenten van geleerden en religieuze bronnen.

Dit is een informatief spel dat wetenschappelijk onderbouwd is en dat verder wordt verduidelijkt door een leerkracht of begeleider. Het gaat in tegen een eenzijdige interpretatie van de islam en biedt de jongeren inzicht in het bestaan van verschillende benaderingen en de diversiteit in mechanismen van denken. In dit spel krijgen de jongeren ook verschillende tools aangereikt die ze kunnen gebruiken om een mening te vormen over thema’s die hen aanbelangen.

Het hoofddoel van dit spel is het stimuleren van een open geest, wat broodnodig is voor het oplossen van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. De laatste jaren zijn er in België bepaalde extreme groepen ontstaan die jongeren oproepen om zich te vervreemden van de maatschappij op basis van hun religieuze identiteit. Onze aanpak streeft naar het omgekeerde, wij wensen het respect voor de andere te vergroten met een originele aanpak zonder de pretentie de absolute waarheid te willen verkondigen.

Voor elke vraag hebben we verschillende meningen naar voren geschoven van islamitische geleerden, rechtsscholen of bewegingen. Hierbij komen ook hun bronnen en argumenten aan bod. We willen aantonen dat er tussen de verschillende partijen een grote diversiteit aan meningen bestaat. Hoewel ze vertrekken vanuit dezelfde bronnen, de Koran en de Sunna, komen ze tot verschillende inzichten en meningen door ze anders te interpreteren en beargumenteren.

Bovendien hanteren ze ook verschillende tools om de bronnen te begrijpen (authentificatie, analogie, wetenschap, het gebruik, het in beschouwing nemen van de context, interpretatie van de betekenis van de tekst, juridische regels…). Natuurlijk spelen ook nog de menselijke factoren een rol, zoals de persoonlijkheid, het geslacht, de afkomst, de gevolgde opleiding…

In het spel worden verschillende thema’s behandeld waaronder rituele aanbiddingen, uiterlijk voorkomen, relatie man-vrouw, politieke participatie,…

Het spel wordt gespeeld met jongeren (16+) op school of in het jeugdwerk. Het spel is bedoeld voor max. 15 en min. 5 spelers.

Er zullen sessies worden georganiseerd waarbij jongeren (16-30 jaar) het spel kunnen spelen maar het spel staat ook open voor mensen die interesse hebben in deze thematieken en het spel willen leren kennen. Op vraag kan ook een workshop worden aangeboden gebaseerd op het spel. De data waarop de sessies doorgaan, worden nog bekend gemaakt op de website.

Kinderboek over het offerfeest “ Een geschenk uit de hemel”

EEN GESCHENK UIT DE HEMEL

Een samenwerking tussen Baeckens Books en CIEO vzw

Bestel dit boek bij CIEO VZW
€ 14,95

ISBN 978 90 5924 391 0

Begin september vieren moslims het offerfeest, en dat creëert doorgaans veel media-aandacht. Terwijl veel kinderen met de gebeurtenis geconfronteerd worden – in de media, in de klas, in hun vriendenkring -, weten weinigen wat het feest écht inhoudt. En vooral: wat de oorsprong van het offerfeest is. Die vindt zich namelijk in een verhaal dat bij christenen ook bekend is: dat van Abraham/Ibrahim, de man die voor God zijn zoon wou offeren.

Dit boek is er gekomen op vraag van leerkrachten, ouders en opvoeders. Het offerfeest draait immers om veel meer dan een schaap offeren; het heeft een universele boodschap voor iedereen, overal en altijd.

Dit prachtige prentenboek, met tekeningen van de alom bekende Jan Bosschaert, kan dienen als voorleesboek of als middel om in de klas of groep te praten over gemeenschappelijke verhalen.

Er moet een verwijzing (foto van boek ofzo) zijn op de homepage die verwijst naar het boekenproject en er moet een link zijn op deze pagina waar mensen de audio dialoog voor het boekenproject kunnen downloaden