Workshops2018-08-10T16:59:20+00:00

Visie

CIEO heeft een vormingsaanbod rond de religieuze identiteitsontwikkeling van moslimjongeren. Jongeren in de puberteit zijn sterk beïnvloedbaar en worstelen vaak met hun identiteit.  Sommigen hebben een uitgesproken identiteit met radicale ideeën. Dit vormt niet altijd een probleem, maar is een normaal proces in de zoektocht naar de eigen identiteit. Dit proces vraagt echter wel begeleiding die aanzet tot exploratie van de identiteit. CIEO wil inzicht bieden in deze zoektocht naar religieuze identiteitsontwikkeling en zowel de jongeren als begeleiders van de tools voorzien om dit proces op een positieve manier te doen verlopen. 

 

Hier vindt u alle laatste nieuwtjes over ons project ‘vormingsaanbod positieve identiteitsontwikkeling moslimjongeren’.  U kunt hier ook onze nieuwsbrief downloaden.

 •                 Hebt u op school of in uw organisatie te maken met jongeren die een moeilijke of problematische identiteitsontwikkeling doormaken? Wilt u graag deze jongeren beter kunnen begeleiden?
 •                 Heeft uw team nood aan meer achtergrondkennis over de culturele en religieuze identiteitsontwikkeling van moslimjongeren?
 •                 Zit u met bepaalde casussen rond religieuze en culturele diversiteit waar u graag een antwoord op wil?
 •                 Zijn er bepaalde zaken over de islam waar u meer wil over weten?

Dan heeft het vormingsaanbod van CIEO u zeker iets te bieden.

Vormingsaanbod

We bieden enerzijds een vormingsaanbod aan gericht op begeleiders van jongeren zoals leerkrachten, zorgcoördinatoren, hulpverleners, jeugdwerkers enz. Anderzijds hebben we een vormingsaanbod ontwikkeld dat kan aangeboden worden aan jongeren in de klas of in een jeugdwerking. Al onze workshops zijn zeer interactief en houden rekening met de beginsituatie van de groep.

Maar hieronder uw keuze uit ons aanbod.

Jongeren

 

·        Wie ben ik?

In deze workshop reflecteren jongeren over hun eigen identiteit door in te zoomen op persoonlijkheidskenmerken, competenties, emoties, dromen, idealen, enz. Ze proberen een totaalbeeld van zichzelf te construeren en dit mee te delen aan anderen. We leggen de focus op de positieve aspecten van elke jongere. In deze workshop luisteren we vooral naar wie de jongeren zijn, welke betekenis zij zelf geven aan hun persoon en hoe zij denken dat zij door anderen gepercipieerd worden. Op die manier staan ze stil bij de verschillende lagen van hun identiteit en de groepen waar zij door beïnvloed worden.

 

·        Groepsvorming en indoctrinatie

In deze workshop maken we jongeren duidelijk dat ze tot verschillende groepen behoren en dat dit mee hun identiteit bepaalt. Verbondenheid beperkt zich niet tot één groep maar kan plaatsvinden op verschillende manieren. We zoeken met de jongeren naar gedeelde waarden doorheen verschillende groepen. We maken jongeren er daarnaast ook bewust van dat groepen druk kunnen uitoefenen en hun leden in een negatieve ontwikkeling kunnen duwen (indoctrinatie, …) en hoe deze groepsdruk de identiteit mee helpt vormen.

 

·        Radicalisering

Na een korte discussie rond enkele stellingen om de mening en frustraties van de jongeren te leren kennen, gaan we dieper in op het fenomeen ‘radicaal’. Wat is volgens hen radicaal en waarom? Daarna gaan we in op enkele strategieën van een radicale groepering om die vervolgens te ontkrachten. We construeren samen met de leerlingen aan de hand van foto’s en uitspraken het verhaal van IS om dit naast het verhaal van de islam te leggen. Waar zijn er overeenkomsten en waar zitten de verschillen? Voert IS een oorlog omwille van de islam of omwille van andere belangen? Op deze en heel wat andere vragen wordt samen met de leerlingen een antwoord gezocht. We werken vooral aan de hand van beeldmateriaal en interactief groepswerk. Dit zorgt voor een dynamische workshop waarbij we vertrekken van de inbreng van de leerlingen om nieuwe inzichten aan te brengen. We luisteren naar de frustraties van jongeren en zorgen ervoor dat ze ook tips krijgen aangereikt om hiermee om te gaan. We focussen op het einde van de workshop op hoe jongeren wel kunnen bijdragen aan het conflict door als actieve burger bepaalde solidariteitsacties te starten.

 

 

 

·        Verschillen in interpretatie tussen moslims


Hoe komt het dat moslims soms zo sterk verschillen in mening over bepaalde kwesties? Welke gevolgen heeft dit? Waarover zijn er meningsverschillen mogelijk? Hoe wordt een gefundeerde mening over een kwestie binnen de islam eigenlijk gevormd? Op deze en nog heel wat andere vragen wordt in deze workshop een antwoord geboden, aan de hand van concrete voorbeelden. We tonen concreet aan dat de islamitische waarden niet tegengesteld zijn aan democratische waarden en burgerschap.

 

·        Exploratie van het islamitisch medialandschap

Vele jongeren verwerven kennis over de islam via het internet. Deze bronnen zijn niet altijd zo betrouwbaar. Veel jongeren zijn zich hier niet van bewust. Ze zijn niet altijd kritisch ingesteld. Op die manier worden ze soms gemanipuleerd of krijgen ze maar één perspectief. In deze workshop willen we jongeren leren om verschillende bronnen te onderzoeken en hen bewustmaken van de logica achter de stijl, inhoud, boodschap, enz. van een internetbron. We willen hen exploratieve competenties bijbrengen.

 

·        Religieuze identiteitsontwikkeling

In deze workshop willen we de jongeren laten nadenken over hun toekomst en mogelijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan. We willen hen tot inzicht brengen dat ze voor een groot deel zelf hun leven kunnen bepalen maar dat ze niet alles van het leven in de hand hebben en dat ze houvast kunnen vinden bij hun geloof indien ze er op een juiste manier mee bezig zijn. We willen de leerlingen laten nadenken over de gevolgen van hun keuzes en handelingen en ze laten reflecteren over het belang van kennis in hun leven. Ook het belang van een diploma halen komt hierbij aan bod. Jongeren in de puberteit zijn op zoek naar hun religieuze identiteit. Ze worden geconfronteerd met verschillende verwachtingen vanuit allerlei hoeken. Ze worden vaak niet aangezet tot zelf nadenken en voelen zich dan ook vaak niet betrokken. We laten jongeren aan de hand van voorbeeldfiguren nadenken over hun eigen religieuze identiteit en benadrukken hierbij ook het belang van exploratie.

 

·        Multiperspectief over het conflict in Syrië

In deze workshop belichten we bijvoorbeeld het conflict in Syrië vanuit verschillende invalshoeken. De workshop dompelt jongeren onder in één bepaald perspectief en confronteert hen daarna met andere perspectieven. Hoe kan het dat verschillende bronnen elkaar tegenspreken? Wat zijn de echte feiten? Op welke manier beïnvloedt de media die je gebruikt jouw perspectief? Dit zijn allemaal vragen die in deze workshop aan bod zullen komen.

 

 

·        Zingeving vanuit de islam

In deze workshop komt de levensvisie van enkele moslimjongeren aan bod. Deze jongeren geven op allerlei manieren zin aan hun leven, telkens op een verschillende manier geïnspireerd door de islam. Hoe komt het dat jongeren hierin zo verschillen? Hoe kunnen zij omgaan met hun frustraties en toch op het rechte pad blijven? Welke meerwaarde kan de islam bieden aan het leven van jongeren die op zoek zijn?

..

Vormingsaanbod voor begeleiders

 

 • Geweld in de islam en extremisme

In de media is er een bepaalde beeldvorming over geweld in de islam. Wat zeggen de bronteksten eigenlijk hierover? We analyseren dit en passen deze inzichten toe op het conflict in Syrië. Wat zorgt er voor dat jongeren radicaliseren en hoe kunnen we dit tegengaan door duiding bij de islamitische bronteksten?

 • Religieuze identiteitsontwikkeling

Radicale ideeën manifesteren zich soms tijdens de zoektocht van jongeren naar hun identiteit. Hoe moeten we hierop reageren? We bespreken de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en welke factoren deze beïnvloeden. Verschillende fasen in de religieuze identiteitsontwikkeling worden onder de loep genomen. We belichten hoe een gebrek aan exploratie en het gebrek aan de juiste omkadering kunnen leiden tot problematische identiteitsontwikkeling.

 • Verschillen tussen moslims

Hoe komt het dat moslims soms zo sterk verschillen in mening over bepaalde kwesties? Welke gevolgen heeft dit? Waarover zijn er meningsverschillen mogelijk? Hoe wordt een gefundeerde mening over een kwestie binnen de islam eigenlijk gevormd? Welke stromingen bestaan er binnen de islam en waarin verschillen zij? Op deze en nog heel wat andere vragen wordt in deze workshop een antwoord geboden, aan de hand van concrete voorbeelden.

 • Man-vrouw verhoudingen in de islam

Het kan niet miskend worden dat in sommige moslimgemeenschappen vrouwen gediscrimineerd worden. Maar is dat typisch voor de Islam? Of heeft het niets met het islamitisch model te maken en is de dagdagelijkse praktijk eerder het gevolg van tradities, culturele gebruiken en vastgeroeste gedragspatronen? In deze workshop krijgt men inzicht in de islamitische perceptie wat betreft de man-vrouw verhoudingen en de invloed van de patriarchische cultuur hierop.

 • Omgaan met verschillen

Het vertrekpunt van deze workshop is identiteit. In deze workshop staan we stil bij onze identiteit en hoe deze mee wordt bepaald door de buitenwereld. Het uitvergroten van sommige verschillen, zorgt ervoor dat jongeren verengd worden in hun identiteit. Ze krijgen soms bepaalde kenmerken toegeschreven enkel op basis van hun afkomst, geloof of financiële situatie. Sommige jongeren internaliseren deze kenmerken en worden zo effectief de persoon die ze volgens de buitenwereld zijn. Het is daarom heel belangrijk dat leerkrachten en jeugdwerkers hen ondersteunen in hun identiteitsontwikkeling. Vooral het gevoel van erkenning en verbondenheid is hierbij heel belangrijk! In deze workshop staan we dan ook stil bij identiteit, verschillen in referentiekaders, reacties van begeleiders en het effect hiervan op het gevoel van verbondenheid van de jongeren. In deze workshop worden begeleiders getraind in het gepast reageren op bepaalde uitspraken van jongeren om verbondenheid te creëren.

 • Een dag als jonge moslim

Deze inleefworkshop geeft een inkijk in de gedachten en gevoelens van sommige moslimjongeren. Deze workshop wil het eigen referentiekader van de begeleider blootleggen en tonen hoe we allemaal vanuit onze eigen bril naar fenomenen kijken. Begrip voor elkaars referentiekader is het vertrekpunt om te komen tot een waardevolle dialoog waarbij beide gesprekspartners zich begrepen en erkend voelen.

 • Mediawijsheid in de islam

Vele jongeren verwerven hun kennis over hun religie via het internet. Deze bronnen zijn niet altijd zo wetenschappelijk of betrouwbaar. Jongeren zijn zich vaak niet bewust hiervan. Ze zijn niet altijd kritisch ingesteld. Op die manier worden ze soms gemanipuleerd of krijgen ze maar één perspectief. We willen begeleiders handvaten aanreiken om jongeren te helpen in het onderzoeken van verschillende bronnen en hen bewust maken van de logica achter de stijl, inhoud, boodschap, .. enz van een internetbron.

 • Beeldvorming over de islam

We gaan na hoe de deelnemers kijken naar bepaalde zaken gerelateerd aan de islam en zoemen daarna even in op hoe hun mening hierover gevormd wordt. De rol van de media zal hierbij aan bod komen. We willen graag een aantal vooroordelen ontkrachten op een luchtige manier.

Praktische info en contact

Zowel voor begeleiders als voor jongeren zijn er workshops rond een bepaald thema. Daarnaast is het ook mogelijk dat u een specifieke nood of vraag heeft binnen uw organisatie, school of dienst. We bieden dan ook vormingen aan op maat. We werken dan rond specifieke casussen die voor uw dienst of instelling een antwoord bieden op een bepaalde problematiek. Na een intakegesprek bepalen we dan of er nood is aan een eenmalige workshop of dat een traject de voorkeur krijgt. Enkele voorbeelden van thema’s waar een specifieke workshop op maat rond kan worden gevraagd, vindt u terug in de rubriek ‘vormingsaanbod’.

 

Contact

Neem contact met ons op voor meer info of een intakegesprek via: caroline.debaere@ciet.be